Litter K — Born 17.12.2020

🐈Father WCH ,(WCF Master) Iney DealBata Fleur de l’Amour

🐈Mother WCH Germiona Afrodita Rasos gentis LT

🐱 Kooper Baltijas Skaistums a 21 33 lives in Latvia /🐱 Kojo Baltijas Skaistums  a 21 33 03 lives in Estonia /🐱 Kaiser Baltijas Skaistums a 21 33 03 lives in Lithuania